תקנון

ברוכים הבאים למשחק "אפיקופאנקי" (להלן: "המשחק")

המשחק מנוהל על ידי  חברת די. אנד די. בע"מ,  (להלן: "החברה") ברשתות החברתיות  (להלן: "האתר").

ההשתתפות במשחק מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.  אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

הוראות כלליות
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר במסגרת המשחק ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.

 1. אנא קרא את התקנון במלואו.
 2. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמתחרה במשחק ובין החברהו/או מי מטעמה, וכניסה ו/או שימוש במשחק מהווים ומבטאים הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. בהשתתפותך במשחק הנך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה להלן וכי אתה מסכים לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השתתפותך במשחק. יובהר למען הסר ספק כי אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי לשחק ו/או להשתתף ו/או לעשות כל שימוש במשחק למטרה כלשהי.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 5. בעצם הגלישה והשימוש במשחק הנך מסכים לכך שהחברהתעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיך, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו"ב. במידה ואינך מסכים לאמור, עליך להודיע על כך בכתב לחחברה .

השתתפות במשחק

 1. בעצם ההשתתפות במשחק הנך מצהיר ומסכים בזאת לכל סעיפי תקנון זה.
 2. ההשתתפות במשחק אינה כרוכה בתשלום.
 3. המשחק יחל ביום 14.04.2019 או בסמוך לכך, ויסתיים ביום 28.04.2019 או בסמוך לכך (להלן: תקופת "המשחק"). החברה רשאית לשנות את תקופת המשחק, לקצרה או להאריכה, ללא הודעה מוקדמת.

 מהו "אפיקופנקי" (שם המשחק) וכיצד ניתן לזכות בפרס 

מתן פרטים

 1. החברה רשאית לשלוח לחשבון שלך באתר מידע שיווקי  ו/או תכנים מטעמה (וצדדים שלישיים הקשורים עימה)  ואתה תוכל לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה. מסירת המידע תתבצע על ידי  החברה והיא כפופה להסכמתך להשתתף במשחק, כפי שתבוא לידי ביטוי בדף האינטרנט בו יבוצע הרישום להשתתפות במשחק.
 2. ככל שאין ברצון הזוכה לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה החברה הרי שיהא עליו לשלוח הודעה על כך אל החברה מיד לאחר קבלת ההודעה הראשונה.
 3. אם לא עשה כן הזוכה, הרי שיחשב כמי שמסכים לקבלת המידע השיווקי ו/או התכנים מטעמה של  החברה

מי רשאי להשתתף במשחק

 1. משחק  פתוח בפני כל מי שירצה להשתתף.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף במשחק באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס,  אם, על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה, וזאת מיד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

ביטול המשחק

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים משם המשחק או את שם המשחק כולו, על פי שיקול דעתה.

תנאים נוספים

 1. השתתפותך במשחק איננה מותנית בתשלום כלשהו. משחק ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  או מי מטעמה, בגין תכונות המשחק, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, אופי השאלות המוצגות בה, מידת הקושי של השאלות ו/או שם המשחק. החברה איננה מתחייבת שהמשחק לא יופרע או יתנהל כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר ושם המשחק.
 2. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול המשחק ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון  ניתנת להחברה זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים במשחק.
 3. החברה רשאית לפסול  משתמשים מתחזים אשר אינם משתמשים בזהות האמיתית שלהם כפי המוגדרת באתר.

אחריות

 1. החברהאינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך במשחק כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך במשחק, מועד השתתפותך, או הפעילות והניקוד עליה).  החברה   אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס בו תזכה (אם וככל שתזכה) במסגרת שם המשחק, למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס  ו/או מימושו.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי  החברהלא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.
 3. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את  החברהו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למשחק ולתוצאותיו.
 4. החברהו/או מי מטעמה והגורמים הקשורים במשחק ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם משחק זה.
 5. הנך מתחייב לשפות את  החברהעובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה ו/או אם זכית בפרס, הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני במשחק, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי שלהחברה לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול במשחק. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של חברת ו/או לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.
 2. כל הזכויות בשם שיבחר לפריט הלבוש, כמו גם בשמות שיוצעו על ידך וכן על ידי משתתפים אחרים, הינם רכשה הבלעדי של החברה ובהשתתפות במשחק אתה מאשר כי אין לך ו/או לצדדים שלישיים כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה ביחס לזכויות אלה.
 3. יובהר, כי השם הזוכה ו/או שמות שהוצעו על ידי משתתפים אחרים, אינם מקנים למשתתפים ו/או לזוכה כל זכות בתמלוגים שיתקבלו ממכירת פריט הלבוש ו/או מכל הפרסומים שיבוצעו.
 4. בעצם ההשתתפות במשחק, אתה מוותר על כל זכות בשם שהינך מציע – אשר ייתכן ויזכה במשחק – אשר קיימות ו/או יהיו קיימות.

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברהבכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במשחק הינה שנה ממועד סיומו.

 סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי החברהו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. החברה רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק והודעה בדבר השינוי תפורסם בערוצים שפורסמו מעלה. השינוי יכנס לתוקפו בתוך 24 שעות ממועד פרסומו כאמור, ויחול על שם המשחק מיום כניסתו לתוקף ואילך.
נגישות